Na podlagi 4.  člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št.: 64/11 – UPB2) je  zbor članov kluba dne 02.02.2019 sprejel naslednja

PRAVILA RADIO KLUBA CERKNO

 

I. Splošne določbe

1. člen

Ime društva je RADIO KLUB CERKNO. Sedež kluba je v Cerknem na Bevkovi 22.

2. člen

Radio klub je društvena organizacija, ki združuje radioamaterje, ki jih zanimajo radijske komunikacije in radijsko konstruktorstvo, amatersko radio goniometriranje.

3. člen

Radio klub je pravna oseba zasebnega prava. Radio klub ima po odločitvi Ministrstva za obrambo RS, status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

4. člen

Radio klub ima svoj znak, zastavo in pečat. Znak in pečat sta enaka, in imata obliko dvojnega kroga s premerom 33 in 22 mm, v polju notranjega kroga je stilizirana  tekmovalna postojanka z antenskim sistemom, v polju med krogoma je izpisano ime kluba RADIO KLUB CERKNO ter klicni znak S50E in QTH lokator postojanke JN76AE.
Zastava ima dimenzije 100 cm x 200 cm. Na sredini zgornje polovice sta dva kroga  s premerom 75 in 50 cm. V polju notranjega kroga je stilizirana tekmovalna postojanka z antenskim sistemom. V sredini spodnje polovice je izpisano ime kluba RADIO KLUB CERKNO, pod imenom je izpisan klicni znak kluba S50E. Višina črk 10 cm, klicni znak je izpisan v dvojni debelini. Osnovna barva polja je praviloma bela, znak in črke pa so modre barve, lahko pa se uporablja tudi druge  barve.
Zastava se obeša tako, da je njen krajši del z znakom na vrhu droga.

5. člen

Radio klub je ustanovitelj Zveze radioamaterjev Slovenije.

6. člen

Delovanje kluba je javno. Za obveščanje javnosti je pristojen predsednik kluba ali od njega pooblaščen član upravnega odbora.
Javnost se obvešča z objavljanjem sklepov in stališč organov upravljanja kluba, z objavljanjem dosežkov kluba in njegovih članov v medijih, z javnostjo sej organov kluba, z objavljanjem informacij o dejavnosti kluba na spletni strani kluba ter z izdajanjem publikacij kluba.

II. Namen in cilji kluba

7. člen

Namen kluba je združevanje vseh, ki jih zanimajo radioamaterske komunikacije in konstruiranje naprav, ki služijo radioamaterjem.

Cilji kluba so:

– popularizirati radijske komunikacije,
– popularizirati konstruktorstvo na področju radijske tehnike, elektronike in računalništva,
– izobraževati člane in občane s področja radijskih komunikacij konstruktorstva in računalništva,
– vzpostavljati radijske zveze in prijateljske odnose  z radioamaterji z vsega sveta,
– sodelovati v tekmovanjih,
– spodbujati delo na amaterskih radijskih postajah,
– spodbujati izdelavo izvirnih konstrukcij tehničnih sredstev, vzgajati mlade in razvijati njihove sposobnosti na področju radijskih komunikacij, konstruktorstva in računalništva,
– sodelovati v človekoljubnih in patriotskih akcijah ter v primerih elementarnih nesreč, ko so v nevarnosti človeška življenja ali, ko grozi nastanek večje materialne škode,
– sodelovati z drugimi organizacijami pri dejavnostih, ki so v interesu kluba, Zveze radioamaterjev Slovenije ali družbene skupnosti.

8. člen

Radio klub uresničuje svoj namen in cilje z naslednjimi dejavnostmi:

– organizacijo akcij in aktivnosti, ki so v interesu članov, ki prispevajo k napredku v klubu,
– z organiziranjem udeležbe v radioamaterskih tekmovanjih,
– z organizacijo izobraževanja članov,
– z zagotavljanjem tehničnih sredstev in opreme za radijske komunikacije, konstruiranje in računalništvo, nabavo učil in instrumentov za potrebe članov,
– z razvijanjem postojanke na Črnem vrhu nad Cerknim,
– s publiciranjem dosežkov kluba in njegovih članov na vseh področjih klubskih dejavnosti,
– s promoviranjem tekmovalnih dosežkov kluba in njegovih članov,
– s sodelovanjem z drugimi klubi in posamezniki pri organiziranju skupnih akcij,
– s sodelovanjem z zainteresiranimi organizacijami pri skupnih projektih,
– s spremljanjem razvoja tehnike in komunikacij ter samoizobraževanjem članov.

9. člen

Radio klub izvaja pridobitno dejavnost: 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij (zasnova in postavitev oglasnih panojev in transparentov na postojankah kluba, zasnova in izdelava oglaševanja na internetnih straneh kluba in DX cluster strežnikih, zasnova, izdelava in distribucija oglasov na QSL karticah, zasnova in izdelava oglasov na stojnicah ob promociji radioamaterske dejavnosti).

III. Članstvo

10. člen

Član kluba lahko postane vsak državljan, ki poda podpisano pisno vlogo za sprejem v članstvo s svojimi osebnimi podatki in sprejema ta pravila in se ravna po njih.
Če prosilec za članstvo v klubu še ni dopolnil 15. leta starosti ali če prosilec nima poslovne sposobnosti, mora pisno vlogo podpisati njegov zakoniti zastopnik.
Član kluba lahko postane tudi državljan tuje države, ki zaprosi za vstop v članstvo v klubu, ki s svojim prijateljskim in korektnim odnosom do kluba prispeva k ugledu kluba.
O sprejemu v članstvo kluba odloča upravni odbor kluba.

11. člen

Pravice članov kluba so:

– da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
– da koristijo opremo in sredstva s katero razpolaga klub za radioamatersko dejavnost,
– da se vključujejo v izobraževanje, ki ga organizirajo klub ali njegovi člani,
– da sprejemajo nagrade in priznanja, ki jih podeljuje klub, Zveza radioamaterjev Slovenije in druge organizacije,
– da postanejo častni člani kluba.

12. člen

Dolžnosti članov kluba so:

– da spoštujejo ta pravila, zakone ter pravilnike, ki urejajo radioamaterske dejavnosti,
– da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira klub,
– da dajejo predloge in pobude za delo v klubu,
– da pri delu na amaterskih radijskih postajah spoštujejo pravila in prispevajo k ugledu kluba v svetu,
– da pomagajo v akcijah, ko je ogroženo človeško življenje ali grozi nastanek večje materialne škode,
– da skrbijo za objekte in opremo s katero razpolaga klub kot dobri gospodarji,
– da poravnavajo obveznosti do kluba kot jih določajo organi upravljanja kluba.

13. člen

Častni član kluba  lahko postane oseba, ki je s svojim delom prispevala k ugledu ali materialnemu stanju kluba skozi daljše časovno obdobje in jo za častnega člana imenuje zbor članov kluba.

14. člen

Delo članov kluba v organih kluba je častno in zanj ne prejemajo plačila.

15. člen

Članstvo v klubu preneha:

– s podajo izjave o izstopu,
– s črtanjem, če član ne plača letne članarine v roku, ki ga določi upravni odbor kluba,
– z izključitvijo s sklepom upravnega odbora kluba,
– s smrtjo.

IV. Upravljanje kluba

16. člen

Organi kluba so:

– zbor članov kluba,
– upravni odbor,
– nadzorni odbor.

17. člen

Zbor članov kluba je najvišji organ kluba, ki jo sestavljajo vsi člani kluba. Zbor članov kluba je redni ali izredni. Redni zbor članov kluba sklicuje upravni odbor praviloma enkrat letno. Izredni zbor članov kluba se skliče po potrebi, skliče jo lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo ene tretjine članov ali na zahtevo upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije, nadzornega odbora radio kluba. Izredni zbor članov kluba razpravlja in sklepa samo o problemu zaradi katerega je sklican in je lahko tudi volilni. Upravni odbor je dolžan sklicati zbor članov kluba v enem mesecu po prejemu zahteve. Sklic zbora članov kluba mora biti objavljen javno z dnevnim redom deset dni pred dnevom za katerega je sklican.

18. člen

Zbor članov kluba je sklepčen, če je ob predvidenem času prisotna vsaj polovica članov. Če ob predvidenem času ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut potem je sklepčen, če je prisotnih vsaj četrtina članov kluba. Kot podatek o številu članov kluba se uporabi seznam članov, ki so plačali članarino za preteklo leto.

19. člen

Zbor članov kluba sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Zbor članov kluba sprejema pravila kluba, sklep o prenehanju kluba z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Glasovanje na zboru članov kluba je javno. Voli in razrešuje člane upravnega in nadzornega odbor kluba.,o razrešnici članov upravnega odbora in nadzornega odbora ne morejo glasovati člani teh odborov.

20. člen

Zbor članov kluba je javen. Zboru članov kluba lahko prisostvujejo vsi zainteresirani. Vsi, ki jih upravni odbor povabi na zasedanje, pri delu lahko sodelujejo, ne morejo pa glasovati pri sprejemanju sklepov.
Mladoletni člani do dopolnjenega 15. leta starosti in člani, ki nimajo poslovne sposobnosti, ne morejo glasovati pri sprejemanju sklepov.

21. člen

Zbor članov kluba odpre in vodi predsednik kluba. Zbor članov kluba izvoli zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.

22. člen

Zbor članov kluba:

– sklepa o dnevnem redu,
– voli in razrešuje predsednika kluba, upravni in nadzorni odbor,
– razpravlja in sklepa o letnem poročilu,
– sprejema delovni in finančni plan kluba,
– odloča o pritožbah članov kluba,
– imenuje častne člane,
– sprejema in spreminja pravila kluba,
– odloča o prenehanju kluba,
– odloča o članstvu kluba v drugih organizacijah,
– odloča o prenosu preostanka premoženja na izbrano organizacijo v primeru prenehanja delovanja kluba.

23. člen

O delu zbora članov kluba se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, dva overitelja in predsednik kluba.

24. člen

Upravni odbor (v nadaljevanju UO)

UO  je izvršilni organ zbora članov kluba, ki vodi delo v klubu med dvema sklicema zbora članov kluba.

UO zboru članov kluba predlaga:

– delovni in finančni plan kluba,
– izdela letno poročilo o delu in finančnem poslovanju kluba in ga predlaga zboru članov v obravnavo in sprejem,
– pripravi pravila kluba in jih predlaga  zboru članov kluba v obravnavo in sprejem,
– realizira sprejete plane, naloge in usmeritve sprejete na zboru članov,
– določa višino klubske članarine ter rok za njeno plačilo,
– skrbi za pridobivanje finančnih sredstev,
– rešuje disciplinske probleme v klubu,
– sprejema nove člane v članstvo kluba,
– sprejema ukrepe za uspešno delovanje kluba,
– sprejema pravilnike s katerimi ureja notranje delovanje kluba.

25. člen

Mandat članov UO je štiri leta. Po poteku mandata so člani lahko ponovno izvoljeni.

26. člen

Predsednik UO je istočasno tudi predsednik in zastopnik kluba.

27. člen

UO ima pet do sedem članov. Sestavljajo ga:

– predsednik,
– 4 do 6 vodij področnih dejavnosti. (npr: KV, UKV, ARG, ARON, izobraževanje, DIGItalne komunikacije, finančno poslovanje…)
Kandidati za predsednika kluba predlagajo zboru članov kluba program dela za mandatno obdobje, število in poimenski sestav kandidatov za člane, kot tudi programe in cilje, ki se jih bo zasledovalo v toku mandata UO. Razdelitev področij velja za celotno mandatno obdobje.
Kandidati za predsednika kluba in člane UO morajo biti polnoletne osebe, ki imajo poslovno sposobnost.
Izvoljen je sestav UO za katerega je glasovala večina prisotnih članov kluba na zboru članov kluba.
V primeru, da posamezni član UO v toku mandata iz kakršnega koli razloga  ne opravlja svojega dela ga upravni odbor lahko razreši, na njegovo mesto pa  predsednik imenuje drugega člana, na prvem naslednjem zboru članov kluba pa  ga predlaga v izvolitev za člana UO. Njegovo članstvo v UO traja do konca mandata UO.
UO dela in sklepa na sejah ob prisotnosti vsaj štirih članov, sklepi so sprejeti, če zanj glasuje večina prisotnih članov UO.

28. člen

Vodje dejavnosti ob nastopu mandata predstavijo cilje, ki jih bodo v okviru dejavnosti zasledovali v mandatnem obdobju.
Vodje dejavnosti so odgovorni za razvoj dejavnosti, pridobivanje potrebne opreme, za vzdrževanje opreme, ter za gospodarno uporabo opreme.
Vodje dejavnosti koordinirajo aktivnosti na področju za katerega so pristojni in odgovorni ter vsako leto poročajo o delu na zboru članov.

29. člen

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO)

NO je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov kluba za obdobje štirih let. NO ima predsednika, ki ga izvolijo člani izmed sebe v desetih dneh po končananem zboru članov kluba.
V primeru, da posamezni član NO v toku mandata iz kakršnega koli razloga  ne opravlja svojega dela ga upravni odbor lahko razreši, na njegovo mesto pa predsednik imenuje drugega člana, na prvem naslednjem zboru članov kluba pa  ga predlaga v izvolitev za člana NO. Njegovo članstvo v NO traja do konca mandata NO.
Člani NO ne morejo biti mladoletne osebe do dopolnjenega 15. leta starosti in osebe, ki nimajo poslovne sposobnosti.

30. člen

NO kontrolira delo upravnega odbora v času med dvema zboroma članov kluba ter finančno in materialno poslovanje kluba. NO o svojih ugotovitvah poroča zboru članov kluba.

31. člen

NO dela in sklepa na sejah ob prisotnosti vseh treh članov, sklepi so sprejeti, če zanj glasujeta vsaj dva člana NO.
Člani NO ne morejo biti istočasno tudi člani UO, lahko pa prisostvujejo njegovim sejam brez pravice glasovanja.
V kolikor UO iz različnih razlogov ne more več zagotavljati sklepčnosti, vsa njegova pooblastila prevzame NO. V takem primeru je NO dolžan sklicati izredni zbor članov kluba v enem mesecu , potem, ko ugotovi nedelovanje UO.

V. Finančno in materialno poslovanje

32. člen

Klub lahko pridobiva sredstva za delovanje:

– s članarino,
– s članarino v tekmovalni postojanki,
– s prispevki donatorjev in sponzorjev,
– z darili in volili,
– iz javnih sredstev,
– s prodajo materialnih sredstev kluba, ki jih klub  ne rabi več za svojo dejavnost, sklep o prodaji prejme UO kluba,
– s prispevki članov za določen projekt,
– iz 0,5% dohodnine,
– iz drugih virov.

33. člen

Premoženje kluba sestavljajo vse nepremičnine in premične stvari in finančna sredstva, ki so last kluba in so vpisane v klubskih dokumentih.

34. člen

Finančno poslovanje se vodi preko transakcijskega računa. Klub vodi knjigo prejemkov in izdatkov po sistemu enostavnega knjigovodstva, preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.
Poročila za državne organe izdela strokovna usposobljena organizacija, za kar jo klub pooblasti, v skladu z Zakonom o društvih in Računovodskim standardom za društva.
Za prihodke od pridobitne dejavnosti klub vodi posebno evidenco. Prihodke od pridobitne dejavnosti klub lahko uporablja samo za uresničevanje nalog in ciljev kluba oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti kluba.

35. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba – oziroma vodja finančnega poslovanja, kadar je tako določeno s sklepom zbora članov o izvolitvi UO.

36. člen

Vsak član kluba ima vpogled v finančno in materialno poslovanje kluba.
UO je vedno dolžan posredovati  NO podatke o finančnem in materialnem poslovanju kluba, o stanju sredstev kluba, vodje dejavnosti pa o realizaciji sprejetih planov kluba.

 VI. Sekcija “Črni vrh”

37. člen

Postojanka na Črnem vrhu nad Cerknim deluje kot sekcija. Član sekcije lahko postane član kluba, ki ga v članstvo sprejme UO kluba in vplača pristopnino v višini 225 EUR.
Pristojbina se amortizira v petih letih po vplačilu. Če vplačnik preneha s članstvom pred pretekom petih let se neamortizirani del pristojbine ne vrača, ga pa lahko vplačnik proda drugemu članu kluba, ki pristopa v članstvo v sekcijo.

VII. Sekcija “Kričač” na RTV Slovenija

38. člen

V klubu deluje posebna sprejemno oddajna sekcija »Kričač«  S59DRL.

 VIII. Disciplinska odgovornost članov kluba

39. člen

Vsako nespoštovanje:

– teh pravil,
– kodeksa radioamaterjev operatorjev,
– pravilnika, ki določa delovanje radioamaterjev v elementarnih nesrečah in v pogojih,ko je ogroženo človeško življenje,
– pozitivne zakonodaje,
– kot tudi ravnanja s katerimi se zmanjša ugled kluba ali se prizadene materialne interese kluba, se razume kot prekršek, če namerno ali iz velike malomarnosti povzroči materialno škodo na premoženju kluba se razume  in obravnava kot prekršek.

40. člen

Disciplinske prekrške obravnava UO, pritožbe pa zbor članov kluba. Članom kluba se za prekrške iz predhodnega člena lahko izreče:

– opomin,
– javni opomin,
– izključitev iz članstva v klubu,
– povrnitev povzročene škode.

Član se izključi iz kluba:

– če zavestno ali namerno grobo krši pravila kluba,
– če s svojim škodljivim dejanjem ali več dejanji prizadene ugled kluba,
– če namerno ali iz velike malomarnosti povzroči škodo na klubskem premoženju.

Za namerno ali iz velike malomarnosti povzročeno škodo na klubskem premoženju, klub zahteva od povzročitelja povrnitev nastale škode.

Odločitev zbora članov kluba v zvezi s pritožbo je dokončna.

IX. Prenehanje kluba

41. člen

Klub preneha delovati:

– s sklepom zbora članov kluba,
– s spojitvijo, pripojitvijo ali združitvijo z drugim klubom,
– po odločbi pristojnega državnega organa,
– s stečajem kluba,
– če se število članov zmanjša pod  tri.

Predsednik kluba je dolžan pripraviti in izvesti vse aktivnosti v zvezi s prenehanjem delovanja kluba in pripraviti poročila o razpolaganju s premoženjem kluba.

42. člen

V primeru prenehanja kluba premoženje kluba prevzame Zveza radioamaterjev Slovenije ali sorodna zainteresirana organizacija.

X. Prehodne in končne določbe

43. člen

Ta pravila so bila sprejeta na zboru članov kluba in stopijo v veljavo takoj. S tem prenehajo veljati pravila kluba, ki so bila sprejeta na zboru članov dne 28.02.2014.

Predsednik kluba – zastopnik kluba
Leopold Xhoko, S50R
V Cerknem, 02.02.2019

Zadnje objave

Mladi v CQ WPX SSB t

Tokrat so se CQ WPX SSB tekmovanja udeležili Urban S53WD, ...

Pritožba UO ZRS zop

Tale zaplet smo sicer hoteli rešiti interno. Po zadnjem sklepu ...

CQ World Wide DX Con

The English translation of the original article is below the ...

S50CLX DX Cluster sp

V primeru, da želimo na spletnem vmesniku S50CLX DX Clustra ...

IOTA tekmovanje VIS

Med 25.7.2023 in 31.7.2023 je ekipa v sestavi 9A/S50O ( ...

Translate »